شعر خیام به زبان روسی

            


    از اونجا که روسها به شعر های خیام علاقه دارن شعر های خیام  رو زیاد ترجمه می کنن.

         اگر ترجمشو  خواستین بگین تابراتون بزارم.
خیام

,


Дарить себя – не значит продавать

Не повторить – не значит не понять,
Не говорить – не значит не узнать.

Не значит не увидеть – не смотреть
И не кричать – не значит не гореть,
И промолчать, и не найти ответ   -
Две вещи разные, в них родственного нет.

Стоять совсем не значит не лететь,
И замолчать – не значит умереть,
И замереть, когда увидишь смерть -
Не значит унижение стерпеть. …

Бежать во мрак – не значит уходить,
И отпустить – не значит упустить,
Не отомстить – не значит все простить,
И порознь быть – не значит не любить.

Сказать “люблю” – не значит полюбить,
Сказать “прощу” – не значит все простить,
Сказать “уйду” – не значит навсегда,
И “не прощу” – не значит никогда.

Идти с другим – не значит быть чужой,
И рядом он – не значит он родной,
И без тебя – не значит не с тобой,
Любить тебя – не значит, что ты мой…

И ты с другой – не значит ты любим,
И я с другим – не значит ты забыт,
Не вместе мы – не значит не хотим,
Ведь ты с другой, а значит я с другим!

И этот бред не значит ничего,
И ты прочтешь – не значит ты поймешь…
Я не уйду, а значит никогда,
Ведь я люблю, а значит навсегда……

Омар Хайям

[ چهارشنبه 16 مرداد 1392 ] [ 11:50 ] [ mohadeseh ] [ 6 نظر ]